Taighde | Heritage in Schools

Taighde

Ar an leathanach seo, aimseoidh tú tagairtí do thaighde a bhaineann le leanaí agus limistéir amuigh faoin spéir.

Leanaí & Limistéir Amuigh Faoin Spéir Tuarascálacha Taighde (2015)

Ba é ba chuspóir don taighde seo, ar choimisiúnaigh an Chomhairle Oidhreachta é, ná athbhreithniú a dhéanamh ar an taighde láithreach agus ar an litríocht ábhartha a bhaineann le caidreamh leanaí le limistéir amuigh faoin spéir agus leis an oidhreacht nádúrtha, ar athbhreithniú é a bheadh bunaithe ar chearta leanaí. D’áirigh sé sin scrúdú agus anailísiú a dhéanamh ar threochtaí reatha agus bearnaí sa taighde faoin ábhar seo a shainaithint, go háirithe i gcomhthéacs na hÉireann.

Suirbhé Wild Child - Suirbhé Cáilíochtúil (2010)

Chuathas i mbun an taighde seo, ar choimisiúnaigh an Chomhairle Oidhreachta é, chun tuiscint a fháil ar na cineálacha gníomhaíochtaí a raibh aosaigh an lae inniu páirteach iontu mar leanaí agus ar an méid de na gníomhaíochtaí sin a mbíonn leanaína n-aosach sin páirteach iontu sa lá atá inniu ann.

Foghlaim Allamuigh: Taighde de chuid Natural England (2012)

I bPáipéar Bán na Ríochta Aontaithe maidir leis an Timpeallacht Nádúrtha, dar teideal ‘The Natural Choice: Securing the Value of Nature, leagtar amach an gá le neartú an naisc idir daoine agus an dúlra agus iarrtar go sainráite go ndéanfar deis a thabhairt do gach uile leanbh i Sasana chun blaiseadh a fháil ar an timpeallacht nádúrtha agus chun foghlaim faoi nithe a bhaineann leis an timpeallacht nádúrtha. Chun cabhrú leis an uaillmhian sin a bhaint amach, leagann Rialtas na Ríochta Aontaithe amach roinnt athchóirithe tábhachtacha lena n-áirítear tiomantas i leith deireadh a chur le dúshláin agus méadú a dhéanamh ar chumas na múinteoirí agus na scoileanna maidir le múineadh a dhéanamh amuigh faoin spéir. Is sa chomhthéacs sin a chuaigh Natural England i mbun na dtrí mhír taighde seo a leanas trína ndéantar scrúdú ar nithe éagsúla a bhaineann le hoideachas allamuigh.