Beartas | Heritage in Schools

Beartas

Ar an leathanach seo, aimseoidh tú doiciméid bheartais, amhail an Beartas Náisiúnta maidir le Súgradh 2004-08 agus tá doiciméid ghaolmhara ó eagraíochtaí náisiúnta, amhail Barnardos agus an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, ar fáil freisin lena n-íoslódáil.

Treoirlínte ‘Aistear’ maidir le Súgradh de réir Dea-Chleachtais

Is é atá in Aistear ná an creat curaclaim do leanaí ó thráth a mbreithe go dtí aois sé bliana. Tugann sé tuairisc ar fhoghlaim agus ar fhorbairt trí bhíthin ceithre théama idirnasctha, mar atá, Folláine, Féiniúlacht agus Muintearas, Cumarsáid, agus Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht. Caibidil 3 - in ‘Foghlaim agus Forbairt trí mheán an tSúgartha’, leagtar amach an tslí ina mbaineann súgradh leis na téamaí seo agus an tslí is fearr chun súgradh i measc leanaí óga a éascú.

Barnardos: Outdoor Play Matters

Tá an leabhrán seo dírithe ar thuismitheoirí agus ar chúramóirí leanaí óga suas go haois sé bliana, ach baineann an chuid is mó den fhaisnéis atá ann le leanaí i ngach aoisghrúpa. Tarraingítear aird ann ar na tairbhí a bhaineann le súgradh amuigh faoin spéir agus taispeántar conas a thacaíonn súgradh amuigh faoin spéir le forbairt do linbh.

Ready, Steady, Play: An Beartas Náisiúnta maidir le Súgradh (2004-08)

Is é seo an doiciméad beartais náisiúnta is déanaí dá bhfuil ar fáil i ndáil le leanaí agus limistéir allamuigh. Is é is cuspóir don beartas seo ná pleanáil a dhéanamh i ndáil le méadú ar shaoráidí poiblí súgartha, rud a chuirfidh feabhas ar cháilíocht na beatha do leanaí a bhfuil cónaí orthu in Éirinn trí níos mó deiseanna súgartha a chur ar fáil dóibh. D’éirigh an doiciméad as an Straitéis Náisiúnta Leanaí, a lainseáladh sa bhliain 2000, agus atá dírithe go sonrach ar aghaidh a thabhairt ar riachtanais na leanaí is óige. Pléitear raon saincheisteanna sa bheartas, lena n-áirítear an méid seo a leanas: treoirphrionsabail; cur chuige comhpháirtíochta i measc na hearnála reachtúla, na hearnála pobail, na hearnála deonaí agus na hearnála príobháidí; bonneagar súgartha a fhorbairt; árachas sábháilteachta agus dliteanais phoiblí; agus socruithe maoiniúcháin.