Leanaí & Limistéir Amuigh Faoin Spéir | Heritage in Schools

Leanaí & Limistéir Amuigh Faoin Spéir

Tá méadú ag teacht ar an méid fianaise atá ann a léiríonn go bhfuil athrú ag teacht ar phatrúin súgartha i measc leanaí; is lú an líon leanaí a bhíonn ag súgradh amuigh faoin spéir anois agus is mó ná riamh a bhíonn súgradh allamuigh láraithe ar an mbaile seachas ar shuíomhanna nádúrtha.

Tá an laghdú sin curtha i leith easpa spásanna sábháilte le haghaidh súgradh allamuigh, i leith ábhair imní na dtuismitheoirí faoi shábháilteacht a leanaí agus i leith brú méadaitheach ar leanaí chun bheith páirteach i ngníomhaíochtaí struchtúrtha, gan trácht ar nithe eile.

Tá leibhéal laghdaithe na teagmhála a bhíonn ag leanaí leis an dúlra ina chúis le hábhar suntasach imní i measc daoine a oibríonn ar son leanaí, le leanaí agus thar ceann leanaí ós rud é gur rud bunúsach é rochtain thráthrialta ar an timpeallacht nádúrtha a mhéid a bhaineann le sláinte, forbairt agus folláine leanaí. Ina theannta sin, is ionann easpa rochtana ar spásanna nádúrtha agus sárú ar chearta leanaí faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh 1989 (CCL).

Féachann an Chomhairle Oidhreachta le déileáil leis an ábhar seo ar roinnt bealaí lena n-áirítear an méid seo a leanas: méadú feasachta trí thaighde gaolmhar a choimisiúnú agus a scaipeadh; tacaíocht a thabhairt i ndáil le rochtain dhíreach do leanaí ar limistéir amuigh faoin spéir a sholáthar trí bhíthin tionscnamh amhail an Scéim Oidhreachta sna Scoileanna agus an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta agus gníomhú ar son beartas náisiúnta a bhaineann le leanaí agus le limistéir amuigh faoin spéir a fhorbairt.