Grinnfhiosrúchán ag an nGarda Síochána | Heritage in Schools

Grinnfhiosrúchán ag an nGarda Síochána

Cuireadh  gach Speisialtóir de chuid na Scéime Oidhreachta sna Scoileanna faoi réir Grinnfhiosrúchán ag an nGarda Síochána sular cuireadh a n-ainm ar an bpainéal. Féadfaidh scoileanna comhaontú a dhéanamh leis an gComhairle Oidhreachta de réir Alt 12(3A) den Acht Grinnfhiosrúcháin ar mhaithe le nochtadh grinnfhiosrúcháin a chomhroinnt. 

Ní féidir dul i mbun cuairteanna ar scoileanna go dtí go n-eisítear Imréiteach an Gharda Síochána. 

Ní cheadaítear do dhaoine nach bhfuil grinnfhiosrúchán déanta ina leith nó nach baill den phainéal iad a bheith in éineacht le Speisialtóirí de chuid na Scéime Oidhreachta sna Scoileanna le linn cuairteanna ar scoileanna. 

Céard é Grinnfhiosrúchán?

Síníodh an tAcht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta), 2012, ina dhlí ar an 29 Aibreán 2016. Déantar socrú leis an Acht maidir le grinnfhiosrúchán éigeantach a dhéanamh ar dhaoine ar mian leo dul i mbun obair, gníomhaíochtaí nó seirbhísí áirithe ar cuid riachtanach agus tráthrialta di nó díobh é rochtain a fháil ar leanaí nó daoine soghonta nó teagmháil a dhéanamh le leanaí nó daoine soghonta. Go bunúsach, ní féidir le duine a bheith ag obair le leanaí nó daoine soghonta mura rud é go bhfuil grinnfhiosrúchán déanta ina leith ag an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin.

Conas a dhéantar Grinnfhiosrúchán?

Gheobhaidh daoine a thagann faoi réir Ghrinnfhiosrúchán ag an nGarda Síochána Foirm Iarratais Grinnfhiosrúcháin ón gComhairle Oidhreachta. Comhlánaíonn an t-iarratasóir an fhoirm iarratais agus cuireann sé nó sí ar ais chuig an gComhairle Oidhreachta í agus cuireann sé nó sí cóip dhaite de chruthúnas fótaghrafach ar chéannacht in éineacht leis an bhfoirm sin. Ní mór don iarratasóir an fhoirm a shíniú rud a údaraíonn an próiseas maidir le Grinnfhiosrúchán ag an nGharda Síochána a chur i gcrích.

Tar éis do dhuine ainmnithe na Comhairle Oidhreachta a chinntiú go bhfuil foirmeacha comhlánaithe go hiomlán, cuirtear na foirmeacha chuig Create atá cláraithe leis an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin agus a bhainistíonn cúrsaí grinnfhiosrúcháin d’eagraíochtaí eile de chineál na Comhairle Oidhreachta. Go gairid ina dhiaidh sin, eiseofar cuireadh chuig seoladh ríomhphoist an iarratasóra chun cuairt a thabhairt ar an láithreán gréasáin ríomh-ghrinnfhiosrúcháin. Tar éis an fhoirm ríomh-ghrinnfhiosrúcháin a chur faoi bhráid an Bhiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin is ceart go mbeifí in ann an t-iarratas a phróiseáil laistigh de thréimhse idir 2 sheachtain agus 3 seachtaine. Ní féidir dul i mbun cuairteanna ar scoileanna go dtí go n-eisítear Imréiteach an Gharda Síochána.

Tá rúndacht thar a bheith tábhachtach. Déileálfar go fíorchúramach leis an bhfaisnéis phearsanta go léir a fhaightear agus cosnófar cearta agus príobháideachas daoine aonair i gcomhréir leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí.