Ceisteanna a chuirtear go minic | Heritage in Schools

Ceisteanna a chuirtear go minic

Céard é ról an Mhúinteora le linn Speisialtóir Oidhreachta a bheith ar cuairt sa scoil?

Ní mór don Mhúinteoir idirchaidreamh a dhéanamh leis an Speisialtóir Oidhreachta roimh an gcuairt maidir le hábhar na cuairte agus maidir leis an ngrúpa ranga atá faoi chúram an Mhúinteora. D’fhéadfadh baint a bheith aige sin le gnáthaimh sheomra ranga, rialacha, treoir maidir le bainistiú an tseomra ranga nó obair i ngrúpaí. Is cuairteoir ar an scoil/seomra ranga é nó í an Speisialtóir Oidhreachta agus, sa cháil sin, ní mór don mhúinteoir a bheith i láthair gach tráth in éineacht leis an Speisialtóir agus leis na leanaí.

Bítear ag súil go nglacfaidh an múinteoir páirt ghníomhach sna gníomhaíochtaí a bhíonn ar siúl le linn na cuairte, agus go mbainfidh sé nó sí taitneamh as na gníomhaíochtaí sin, rud a thacódh le forbairt eolas agus scileanna an mhúinteora agus na leanaí araon.

Conas a íoctar as an gcuairt?

Ní mór do scoileanna an íocaíocht a thabhairt don Speisialtóir Oidhreachta tar éis gach cuairt ar leith. Féach sceideal na dtáillí atá ann faoi láthair. Tar éis don scoil ceithre chuairt a chur in airithe leis an Speisialtóir Oidhreachta céanna, tá an scoil i dteideal cúigiú cuairt a fháil saor in aisce.

An féidir leis an Speisialtóir an saineolas atá aige nó aici a oiriúnú do leibhéil/chumais ranganna éagsúla?

Is féidir - is féidir leis an gcuid is mó Speisialtóirí sin a dhéanamh agus beidh an méid sin sonraithe i bpróifíl an Speisialtóra sa roinn dar teideal ‘Liosta na Speisialtóirí Oidhreachta’ ar an láithreán gréasáin seo. Ach molaimid duit do chuid riachtanas sonrach a phlé leis an Speisialtóir roimh an áirithint a dhéanamh.

An féidir teagmháil a dhéanamh leis na Speisialtóirí Oidhreachta le haghaidh cuairteanna lasmuigh den Scéim Oidhreachta sna Scoileanna?

Is féidir - seolann cuid mhór Speisialtóirí Oidhreachta ceardlanna agus cainteanna ina bpobail áitiúla agus labhraíonn siad faoina réimse speisialta eolais le linn imeachtaí den sórt sin. Is minic a iarrtar orthu páirt a ghlacadh in imeachtaí de chuid na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta agus in imeachtaí eile.

Conas a dhéantar iarratas chun d’ainm a chur ar phainéal Speisialtóirí Oidhreachta na Scéime Oidhreachta sna Scoileanna?

Beidh an Painéal láithreach ann ar feadh na tréimhse 2020-2024 agus ceaptar go dtarlóidh an chéad fheachtas náisiúnta eile am éigin i rith na bliana 2023. Déanfar an iarraidh náisiúnta ar iarratais a fhógairt ar láithreán gréasáin na Comhairle Oidhreachta agus na Scéime Oidhreachta sna Scoileanna agus ar ardáin Mheán Sóisialta.